REGIO.DIGI.HUB – Regional Development Digital Education HUB
Erasmus+ Program – KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices Project Nr. 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118

Източник на финансиране: Erasmus+

Продължителност на изпълнение на проекта: 1 януари 2022 г. – 31 декември 2023 г

Будаков Филмс ЕООД взе участие в първата работна транснационална среща по проект REGIO.DIGI.HUB- Regional Development Digital Education HUB, проектен номер: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118 (ко-финансиран от програмата Erasmus+), провела се в гр. Русе, България, на 23-24 март 2022 г. Срещата постигна поставените цели и участниците се включиха активно в предложените дейности. Бяха обсъдени всички детайли, свързани с изпълнението на проекта, а делегацията на Будаков Филмс, като лидер на PR3 E-learning Platform представи своите проучвания, хипотези и концепции, касаещи разработването на съвременна платформа за онлайн обучение.

Благодарение на своя богат опит в изпълнението на проекти, партньорите в консорциума по проекта предложиха поредица от инструменти за оценка, планираха всички дейности и активности, както и съответните сроковете, които бяха предложени от координатора.

Тази първа среща също така представляваше възможност за установяване на контакт междупартньори и дефиниране на ползите от проекта, както на местно, така и на международно ниво.

Проектът Regio.Digi.Hub има за цел да разработи онлайн курсове и образователна платформа, посветена на иновациите в сектора на регионалното развитие, целяща да подкрепи и оптимизира образователната система за центровете за професионално обучение (ЦПО) в областта на регионалното развитие.

Проектът е с продължителност две години, като консорциумът се състои от 8 организации от 6 европейски страни:

  • NERDA – Румъния
  • Politeknika Ikastegia Txorierri – Испания
  • Budakov Films – България
  • Regional Development Agency Backa – Сърбия
  • IDEC – Гърция
  • RCCI – България
  • BSC KRANJ – Словения
  • ATLANTIS Engineering – Гърция

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.